Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của con người và xã hội loài người. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, định hướng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Cùng itrithuc.net tìm hiểu Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Văn hóa là gì?

 • Văn hóa là gì? Văn hóa là tất cả những giá trị hữu hình do con người sáng tạo ra trên nền của thế giới tự nhiên. Văn hóa là khái niệm có nội hàm rộng, có nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. Văn hóa bao gồm tất cả các sản phẩm của con người, và như vậy, văn hóa bao gồm cả hai khía cạnh: khía cạnh phi vật chất của xã hội như ngôn ngữ, ý tưởng, giá trị và khía cạnh vật chất như nhà cửa, quần áo, xe cộ, v.v. Cả hai khía cạnh này đều cần thiết để tạo ra một sản phẩm và nó là một phần của văn hóa.
 • Trong đời sống hàng ngày, văn hóa thường được hiểu là văn học nghệ thuật như thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… Những “trung tâm văn hóa” được tìm thấy ở khắp mọi nơi chính là cách hiểu này. Một cách hiểu thông thường khác: văn hóa là một lối sống bao gồm phong cách ăn, mặc, ứng xử và thậm chí cả niềm tin và kiến ​​thức nhận được … Do đó chúng ta nói ai đó là người có văn hóa cao. , có văn hóa thấp hoặc văn hóa, vô văn hóa.
 • Trong nhân học và xã hội học, khái niệm văn hóa được nói đến theo nghĩa rộng nhất. Văn hóa bao gồm tất cả mọi thứ là một phần của cuộc sống con người. Văn hóa không chỉ là những gì liên quan đến tinh thần mà còn bao gồm cả vật chất.
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

>>Đọc thêm: Đại đoàn kết dân tộc là gì? Khái niệm, vai trò và ý nghĩa<<

Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Nhiệm vụ của văn hóa là gì?

Nhiệm vụ của văn hóa bao gồm hai nhiệm vụ chính là:

 • Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể lực và năng lực sáng tạo.
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc?

Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là:

 • Nền văn hóa tiên tiến là hiện thân của tinh thần yêu nước, tiến bộ, mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. vừa vì con người, vừa vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân với cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên.
 • Một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc; nhân hậu, bao dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống … Bản sắc văn hóa dân tộc vẫn đậm nét trong các hình thức biểu hiện dân tộc đặc sắc.
 • Như vậy, ngoài việc bảo vệ bản sắc dân tộc, phải gắn với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong nền văn hoá của các dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi đôi với chống lạc hậu, lỗi thời về phong tục, tập quán, thói quen cũ.
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

>>Đọc thêm: Bộ Quốc triều hình luật được ban hành dưới thời vua nào<<

Ví dụ về nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Hàng năm, đất nước ta diễn ra nhiều lễ hội khác nhau, nhằm thể hiện nét đẹp truyền thống cổ kính và giữ gìn bản sắc dân tộc. Một số lễ hội tiêu biểu là:

 • Ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày Giỗ tổ Hùng Vương diễn ra.
 • Ngày 20 tháng Giêng âm lịch, lễ hội đền Quả Sơn (Nghệ An) diễn ra.
 • Lễ hội chùa Hương đầu năm.
 • Ngày 8/4 âm lịch diễn ra lễ hội Thánh Gióng.
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

 • Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
 • Kế thừa và phát huy những di sản, truyền thống văn hóa của dân tộc.
 • Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
 • Nâng cao hiểu biết và hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân …
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Trên đây là chia sẻ Nhiệm vụ của văn hóa là gì Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Mong rằng bài viết mang lại chút thông tin hữu ích cho bạn đọc.